Организациона структура

Организациона структура

Законска регулатива

Организација и делатност Допма здравља, одређени су Законом о јавним службама ( "Сл. гласник РС" бр. 42/91, 71/94, 79/2005, 81/2005, 83/2005 и 83/2014) Законом о здравственој заштити ("Сл. гласник РС" бр. 25/2019) и Законом о здравственом осигурању( "Сл. гласник РС" бр.42/91, 71/94, 79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др.закона, 83/2005-испр.др.закона и 83/2014-др.закон ).
Статутом Дома здравља уређена је делатност, унутрашња организација, управљање, пословање, као и друга питања од значаја за рад и пословање Дома здравља "Шид".
Дом здравља обавља ванболничку делатност из области примарне здравствене заштите.
Дом здравља послује под називом: Дом здравља "Шид" Шид, ул. Алексе Шантића бр. 1.
Органи Дома здравља су: директор, управни одбор и надзорни одбор.

1. Директор

Директор организује рад и руководи процесом рада, представља и заступа здравствену установу и одговоран је за законитост рада здравствене установе, у складу са законом. Директор подноси управном и надзорном одбору писмени тромесечни извештај о преузетим финансијским обавезама и извршењу финансијског плана. Директор подноси управном одбору писмени шестомесечни извештај о пословању здравствене установе. Директор присуствује седницама и учествује у раду управног одбора, без права одлучивања.

2. Управни одбор

Управни одбор здравствене установе је орган управљања Дома здравља , састоји се од три члана од којих је један из реда запослених у Дому здравља, а два члана су представници оснивача. Управни одбор обавља следеће послове:
1) доноси статут здравствене установе, уз сагласност оснивача;
2) доноси друге опште акте здравствене установе, у складу са законом;
3) одлучује о пословању здравствене установе;
4) доноси програм рада и развоја здравствене установе;
5) доноси предлог финансијског плана здравствене установе у поступку припреме буџета и то по свим изворима финансирања и доставља га Републичком фонду за здравствено осигурање на сагласност;
6) усваја годишњи финансијски извештај здравствене установе, у складу са законом;
7) усваја годишњи извештај о попису имовине и обавеза;
8) даје сагласност на завршни рачун здравствене установе;
9) усваја годишњи извештај о раду и пословању здравствене установе;
10) одлучује о коришћењу средстава здравствене установе, у складу са законом;
11) у случају губитка у пословању здравствене установе без одлагања обавештава оснивача;
12) расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за директора здравствене установе;
13) обавља и друге послове утврђене законом и статутом здравствене установе.

3. Надзорни одбор

Надзорни одбор здравствене установе обавља надзор над пословањем здравствене установе. Надзорни одбор подноси оснивачу извештај о свом раду, најмање два пута годишње. Извештај обухвата, између осталог, извештај о надзору над радом директора и управног одбора здравствене установе, који укључује реализацију финансијског плана на основу годишњег финансијског извештаја здравствене установе, завршни рачун здравствене установе, годишњи извештај о раду и пословању здравствене установе, извештај о коришћењу средстава здравствене установе у складу са законом, као и друга питања која су од значаја за финансијску одрживост здравствене установе. Надзорни одбор у дому здравља има три члана, од којих је један члан из здравствене установе, а два члана су представници оснивача.