Алексе Шантића 1

тел: 022/712-522 E-mail:info@domzdravljasid.org.rs

Дом здравља Шид

Алексе Шантића бр.1, Шид
Тел/фаx: 022/712-502

 

 

Поштовани пацијенти,

У складу са Правилником о кућном реду Дома здравља Шид а у циљу квалитетније и ефикасније дијагностике и лечења, потребна је Ваша сарадња. Молимо Вас да ту сарадњу пружите оним лицима која се овде о Вама брину. За време Вашег боравка у Дому здравља Шид, потребно је да се придржавате доле наведеног кућног реда:

Пацијент је дужан да при остваривању здравствене заштите у установи:
– активно учествује при заштити, очувању и унапређењу свог здравља,
– у потпуности информише надлежног здравственог радника о истинитим подацима о свом здравственом стању,
– придржава се упутстава и предузима мере прописане терапије од стране надлежног здравственог радника.

У циљу одржавања потребног реда, у Дому здравља се не дозвољава:

Пушење
Уношење и конзумирање алкохолних пића и наркотика, оружја, експозивних и запаљивих материја, већих пакета, кофера и сл,
задржавање пацијената у просторијама Дома здравља ван радног времена,
бацање отпадака и хране осим у корпе постављене за те сврхе,
уништавање инвентара Дома здравља – у случају његовог оштећења пацијент је дужан да надокнади учињену штету,
улазак особа које су неприкладно одевене (кратке панталоне, атлет мајице, папуче и сл.),
лепљење плаката и другог пропагандног материјала.
Односи између здравствених радника и пацијената приликом остваривања здравствене заштите заснивају се на међусобном уважавању и чувању достојанства личности уз поштовање највишег могућег стандарда људских права и вредности.

Пацијенти, грађани и друга лица за време боравка у Дому здравља дужни су да се према запосленима Дома здравља понашају коректно, да поштују достојанство здравствених радника и других запослених и да се придржавају њихових упутстава.

Здравствени радници дужни су да се у обављању своје професије придржавају Кодекса професионалне етике.

Пацијенти не смеју својим понашањем за време боравка у Дому здравља ометати или спречавати запослене да извршавају своје послове и радне обавезе, нити их вређати, омаловажавати и понижавати. Запослени ће их опоменути и замолити за коректно понашање. Ако се некоректно понашање пацијента настави и даље, може му се ускратити пружање здравствених услуга, изузев хитне, односно неодложне медицинске помоћи.

ЖЕЛИМО ВАМ ДОБРО ЗДРАВЉЕ И УСПЕШАН ОПОРАВАК !!!

 

На нивоу Дома здравља:

- в.д. директора – Весна Лукић дипл.економиста-мастер
- помоћник директора за медицинска питања –др Биљана Гачић
- помоћник директора за правне и административне послове – Весна Божић дипл.правник
- помоћник директора за економско финансијске послове – Биљана Дангузов - дипл.економиста
- главна медицинска сестра/техничар – Сања Лукић

Управни одбор:

- др Мирослав Џалета
- др Младен Оравец

Надзорни одбор:

- Небојша Ковачевић
- Слободан Аврамовић
- др Биљана Гачић

На нивоу служби:

Начелници

- др Ђорђе Јоцић - начелник Службе за здравствену заштиту одраслог становништва и запослених, са кућним лешењем и негом
- др Младен Оравец - начелник Службе за здравствену заштиту деце, школске деце и жена
- др Мирослав Миливојевић - начелник Службе стоматолошке здравствене заштите
- др Љубица Фодора - начелник Службе за специјалистичко-консултативну делатност


- шеф у одељењу
- одељењска сестра/техничар

 

Дом здравља „Шид“ обавља ванболничку здравствену делатност из области примарне здравствене заштите и фармацеутску здравствену делатност.

 

Дом здравља “Шид” Шид је основан 09.04.1953. године под називом Дом народног здравља у Шиду на седници среског већа, Народног одбора среза шидског, са циљем да:
,,спроводи мере за заштиту и унапређење народног здравља, да спроводи службу лечења, сузбијања заразних болести (туберкулозе, трахома и остале кожно-венеричне болести), да спроводи мере за заштиту мајке и детета и да се стара за подизање хигијенских услова,,

У оквиру Дома народног здравља у Шиду функционисале су службе које се самостално финансирају: општа амбуланта (без стационара) у Шиду, општа амбуланта (без стационара) у Ердевику, зубна амбуланта са зубном лабораторијом у Шиду, зубна амбуланта у Ердевику, здравствена станица у Моровићу, здравствена станица у Јамени, као и службе које су се финансирале по буџету Народног одбора среза: антитуберкулозни диспанзер (без стационара) у Шиду, антитрахомна станица у Шиду и хигијенска станица у Шиду. Под називом Дом надродног здравља у Шиду, установа ради до 1974. године кад мења назив у Дом здрaвља “6. децембар”.
Године 1991. промењен је назив у садашњи Дом здравља “Шид” Шид.

Дом здравља Шид је здравстена установа примарног нивоа здравствене заштите која пружа здравствену заштиту за готово 35.000 становника на територији од 650 км2, која је разуђена на 18 насељених места. Најудаљенија амбуланта налази се у насељеном месту Јамена око 40 км. Најближа установа секундарног нивоа здравствене заштите је Општа болница Сремска Митровица, удаљена око 50км.

У Дому здравља Шид организоване су следеће службе: Служба за здравствену заштиту одраслог становништва, са кућним лечењем и негом и поливалентном патронажом, Служба за здравствену заштиту деце, школске деце и жена, Служба хитне медицинске помоћи са санитетским превозом, Служба за здравствену заштиту из области денталне медицине, Служба за специјалистичко-консултативну делатност и радиолошку, лабораторијску и другу дијагностику, Служба за апотекарску делатност – апотека и Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове.

 

Законска регулатива

Организација и делатност Допма здравља, одређени су Законом о јавним службама ( "Сл. гласник РС" бр. 42/91, 71/94, 79/2005, 81/2005, 83/2005 и 83/2014) Законом о здравственој заштити ("Сл. гласник РС" бр. 25/2019) и Законом о здравственом осигурању( "Сл. гласник РС" бр.42/91, 71/94, 79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др.закона, 83/2005-испр.др.закона и 83/2014-др.закон ).
Статутом Дома здравља уређена је делатност, унутрашња организација, управљање, пословање, као и друга питања од значаја за рад и пословање Дома здравља "Шид".
Дом здравља обавља ванболничку делатност из области примарне здравствене заштите.
Дом здравља послује под називом: Дом здравља "Шид" Шид, ул. Алексе Шантића бр. 1.
Органи Дома здравља су: директор, управни одбор и надзорни одбор.

1. Директор

Директор организује рад и руководи процесом рада, представља и заступа здравствену установу и одговоран је за законитост рада здравствене установе, у складу са законом. Директор подноси управном и надзорном одбору писмени тромесечни извештај о преузетим финансијским обавезама и извршењу финансијског плана. Директор подноси управном одбору писмени шестомесечни извештај о пословању здравствене установе. Директор присуствује седницама и учествује у раду управног одбора, без права одлучивања.

2. Управни одбор

Управни одбор здравствене установе је орган управљања Дома здравља , састоји се од три члана од којих је један из реда запослених у Дому здравља, а два члана су представници оснивача. Управни одбор обавља следеће послове:
1) доноси статут здравствене установе, уз сагласност оснивача;
2) доноси друге опште акте здравствене установе, у складу са законом;
3) одлучује о пословању здравствене установе;
4) доноси програм рада и развоја здравствене установе;
5) доноси предлог финансијског плана здравствене установе у поступку припреме буџета и то по свим изворима финансирања и доставља га Републичком фонду за здравствено осигурање на сагласност;
6) усваја годишњи финансијски извештај здравствене установе, у складу са законом;
7) усваја годишњи извештај о попису имовине и обавеза;
8) даје сагласност на завршни рачун здравствене установе;
9) усваја годишњи извештај о раду и пословању здравствене установе;
10) одлучује о коришћењу средстава здравствене установе, у складу са законом;
11) у случају губитка у пословању здравствене установе без одлагања обавештава оснивача;
12) расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за директора здравствене установе;
13) обавља и друге послове утврђене законом и статутом здравствене установе.

3. Надзорни одбор

Надзорни одбор здравствене установе обавља надзор над пословањем здравствене установе. Надзорни одбор подноси оснивачу извештај о свом раду, најмање два пута годишње. Извештај обухвата, између осталог, извештај о надзору над радом директора и управног одбора здравствене установе, који укључује реализацију финансијског плана на основу годишњег финансијског извештаја здравствене установе, завршни рачун здравствене установе, годишњи извештај о раду и пословању здравствене установе, извештај о коришћењу средстава здравствене установе у складу са законом, као и друга питања која су од значаја за финансијску одрживост здравствене установе. Надзорни одбор у дому здравља има три члана, од којих је један члан из здравствене установе, а два члана су представници оснивача.

 МИСИЈА

Дом здравља Шид је здравствена установа примарног нивоа здравствене заштите са дугогодишњом традицијом пружања здравствених услуга, чији квалитет се гарантује захваљујући стручним и професионалним запосленима, чији се рад не одваја од начела професионалне етике и континуиране едукације, савременој технологији и развијеном, ефикасном и рационалном организовању рада. Основу мисије Дома здравља Шид чини партенрски однос са пацијентом, породицом и заједницом.

Шид, Вишњићево, Вашица, Сот, Привина Глава, Моровић, Моловин, Љуба, Кукујевци, Јамена, Илинци, Гибарац, Ердевик, Бингула, Бикић До, Беркасово, Батровци, Бачинци и Адашевци су територије којима Дом здравља Шид, поштујући право сваког појединца на доступност здравствене заштите, обезбеђује превентивну здравствену заштиту за све категорије становништва; здравствену заштиту деце; здравствену заштиту жена; здравствену заштиту из области опште медицине; здравствену заштиту из области поливалентне патронаже, кућног лечења, односно кућног лечења са палијативним збрињавањем и здравствене неге; здравствену заштиту из области денталне медицине, лабораторијску и другу дијагностику, самостално или преко друге здравствене установе, односно приватне праксе, у складу са законом и Планом мреже; делатност медицине рада и друга специјалистичко-консултативна делатност, као и апотекарску делатност, у складу са законом.

Дом здравља Шид обезбеђује санитетски превоз, као и превоз пацијената на дијализу, самостално, у складу са законом и Планом мреже.

ВИЗИЈА

Дом здравља Шид као члан сваке породице, кроз континуирано унапређење квалитета система примарне здравствене заштите, пружа здравствене услуге и указује на значај сопствене одговорности за здравље, јер здравље је основни људски, породични и национални ресурс у остваривању живота са пуним потенцијалом.

ВРЕДНОСТИ

Потпуна посвећеност здравственим потребама становништва локалне друштвене заједнице;
Једнакост, поштовање права пацијената, солидарност, етичност, тимски рад;
Континуирано унапређење квалитета здравствене заштите;
Поштовање стручности сваког члана тима, праћење његовог потенцијала и давање могућности професионалног напретка и стручног усавршавања;
Висок степен друштвене одговорности у примени стандарда заштите животне средине.

 Дом здравља “Шид” Шид је основан 09.04.1953. године под називом Дом народног здравља у Шиду на седници среског већа и Народног одбора среза шидског.

Под називом Дом надродног здравља у Шиду, установа ради до 1974. године кад мења назив у Дом здрaвља “6. децембар”.

Године 1991. промењен је назив у садашњи Дом здравља “Шид” Шид.