finansijski
konkursi
javne-nabavke
formulari
Аутор Дом здравља Шид Категорија: Конкурси
Објављено 01 July 2013
Штампа

ДОМ ЗДРАВЉА "ШИД" ШИД
Дана: 01.07.2013.
Број:05-859/3


СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА
за Јавну набавку лекова за Апотеку Дома здравља "Шид" Шид, који се прописују на лекарски рецепт осигураним лицима Републичког фонда за здравствено осигурање ЈН број 5/2013


Предмет: Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда

Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у Дому здравља “Шид” Шид, Алексе Шанитћа 1 у Шиду, дана 02.07.2013. године у 10,30 часова.


Због обимности документације и хитности спровођења поступка овлашћени представник понуђача је обавезан да присуствује отварању понуда и обавезан је да на отварање донесе УСБ на коме је снимљена Табела која је саставни део Обрасца понуде.


Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за јавну набавку, могу активно учествовати.


Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се неблаговременим и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 
 
Тренутна страница:   НасловнаКонкурсиОбавештење ЈН број 5/2013