finansijski
konkursi
javne-nabavke
formulari
Аутор Дом здравља Шид Категорија: Конкурси
Објављено 24 јун 2013
Штампа

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка
број:5/2013

На основу члана 36. став 1. тачка 3. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" број 124/12, у даљем тексту: ЗЈН), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ број 29/13), Одлуке директора Дома здравља “Шид” Шид, о покретању поступка јавне набавке (број 05-859/1 од 24.06.2013. године) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку (број 05-859/2 од 24.06.2013. године), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку лекова за Апотеку Дома здравља "Шид" Шид, који се прописују на лекарски рецепт, осигураним лицима Републичког фонда за здравствено осигурање, по партијама, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
ЈН број 5/2013

 

Тренутна страница:   НасловнаКонкурсиЈавна набавка лекова за Апотеку Дома здравља "Шид"