finansijski
konkursi
javne-nabavke
formulari
Аутор Дом здравља Шид Категорија: Конкурси
Објављено 24 јун 2013
Штампа

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка
број:5/2013

На основу члана 36. став 1. тачка 3. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" број 124/12, у даљем тексту: ЗЈН), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ број 29/13), Одлуке директора Дома здравља “Шид” Шид, о покретању поступка јавне набавке (број 05-859/1 од 24.06.2013. године) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку (број 05-859/2 од 24.06.2013. године), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку лекова за Апотеку Дома здравља "Шид" Шид, који се прописују на лекарски рецепт, осигураним лицима Републичког фонда за здравствено осигурање, по партијама, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
ЈН број 5/2013

 

 
Аутор Дом здравља Шид Категорија: Савети лекара
Објављено 10 фебруар 2013
Штампа
Антибиотици су лекови који спречавају раст бактерија и примењују се у лечењу бактеријских инфекција. Антибиотицима се лече болести изазване бактеријама и они немају никакво дејство против вирусних инфекција и због тога их не треба користити у случају грипа, као ни код лечења обољења изазваних гљивицама. Да би лечење антибиотиком било корисно, прво треба поставити тачну дијагнозу. Кад год је то могуће, добро је лабораторијски идентификовати узрочника из биолошког узорка (крви, мокраће, бриса грла или носа…), тестирати осетљивост узрочника на поједине антибиотике (антибиограм) и затим циљано лечити инфекцију.

antibiotics
Опширније: Антибиотици
 
Аутор Дом здравља Шид Категорија: Новости
Објављено 03 април 2018
Штампа

НАЦИНАЛНИ ДАН БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА

Поводом обележавања Националног дана против дуванског дима- 31. јануар у сарадњи са волонтерима Црвеног крста Шид и представником Удружења грађана за борбу против карцинома Шид у холу ОШ"Сремски фронт" органозован је штанд са циљем да се ученици упознају са штетностима дуванског дима.

Опширније: НАЦИНАЛНИ ДАН БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА
 
Аутор Дом здравља Шид Категорија: Конкурси
Објављено 01 July 2013
Штампа

ДОМ ЗДРАВЉА "ШИД" ШИД
Дана: 01.07.2013.
Број:05-859/3


СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА
за Јавну набавку лекова за Апотеку Дома здравља "Шид" Шид, који се прописују на лекарски рецепт осигураним лицима Републичког фонда за здравствено осигурање ЈН број 5/2013


Предмет: Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда

Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у Дому здравља “Шид” Шид, Алексе Шанитћа 1 у Шиду, дана 02.07.2013. године у 10,30 часова.


Због обимности документације и хитности спровођења поступка овлашћени представник понуђача је обавезан да присуствује отварању понуда и обавезан је да на отварање донесе УСБ на коме је снимљена Табела која је саставни део Обрасца понуде.


Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за јавну набавку, могу активно учествовати.


Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се неблаговременим и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 
 
 
Тренутна страница:   Насловна